Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Vă informăm că începând cu 24 Decembrie 2010 intră în vigoare noile taxe consulare după cum urmează:

Anexa nr. 2 la LEGEA Nr. 242 

din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234 Data intrării in vigoare: 24.12.2010

Serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare

Консульские услуги, предоставляемые дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Молдова, и размер консульских сборов

Nr. crt.
№ п/п
Serviciul
Услуга
Tariful,
în euro
Ставка,
в евро
I.Perfectarea vizelor
I.Оформление виз
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar
Виза типа A – аэропортовая транзитная
20
2Tip B - viză de tranzit
Виза типа B – транзитная
40
3Tip C - viză de scurtă şedere
Виза типа C – краткосрочного пребывания
60
4Tip D - viză de lungă şedere
Виза типа D – долгосрочного пребывания
80
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
II. Оформление и выдача паспорта гражданина Республики Молдова и прочих документов
1Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova
Оформление пакета документов на получение паспорта гражданина Республики Молдова
40
2Introducerea datelor copilului în paşaportul părintelui
(cu sau fără aplicarea fotografiei copilului)
Внесение данных ребенка в паспорт родителя (с фотографией или без фотографии ребенка)
10
3Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv
Рассмотрение заявления о выезде гражданина Республики Молдова на постоянное место жительства за рубеж и оформление соответствующего пакета документов
150
4Eliberarea titlului de călătorie
Выдача свидетельства на возвращение
20
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
III. Консульские действия в области гражданства
1Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective
Рассмотрение заявления о приобретении гражданства Республики Молдова и оформление соответствующего пакета документов с выдачей соответствующей справки
10
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective
Рассмотрение заявления о выходе из гражданства Республики Молдова и оформление соответствующего пакета документов с выдачей соответствующей справки
300
3Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective
Рассмотрение заявления о восстановлении в гражданстве Республики Молдова и оформление соответствующего пакета документов с выдачей соответствующей справки
10
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova
Выдача справки о выходе из гражданства Республики Молдова
50
5Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova
Выдача справки о приобретении гражданства Республики Молдова или восстановлении в нем
10
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie
Оформление свидетельства о гражданстве
50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
IV. Регистрация актов гражданского состояния
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie
Регистрация брака и выдача свидетельства о браке
50
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă
Регистрация расторжения брака на основании совместного заявления супругов, не имеющих несовершеннолетних детей – общих или усыновленных обоими супругами, в случаях, когда между ними не имеется споров, связанных с разделом имущества или содержанием нетрудоспособного супруга
250
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani
Регистрация расторжения брака на основании заявления одного из супругов о разводе и решения (приговора) судебной инстанции, если другой супруг признан недееспособным, безвестно отсутствующим, осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет
50
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei
Регистрация расторжения брака на основании решения судебной инстанции о расторжении брака
150
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv
Подготовка дела о перерегистрации акта гражданского состояния с выдачей соответствующего свидетельства
20
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv
Рассмотрение заявления об изменении фамилии, и/или имени, и/или отчества с выдачей соответствующего свидетельства
20
V. Îndeplinirea actelor notariale
V. Совершение нотариальных действий
1Autentificarea procurii: 
      a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice
30
60
 Удостоверение доверенности: 
      а) от имени физического лица
     б) от имени юридического лица
30
60
2Autentificarea testamentului
Удостоверение завещания
30
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj
Удостоверение договора, кроме договора отчуждения недвижимости и договора о залоге
100
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale
Принятие мер к охране наследственного имущества
50 (pentru fiecare lună/за один месяц)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente
Заверка подписей на документах
10
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele
Заверка копий документов и выписок из них
2 (pentru
o pagină/за одну страницу)
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele
Осуществление и заверка перевода документов и выписок из них
10 (pentru
o pagină/за одну страницу)
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege: 
      a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului
20
10
15
 Удостоверение фактов в предусмотренных законом случаях:  
      a) удостоверение факта нахождения лица в живых, факта нахождения лица в определенном месте
     б) удостоверение тождественности лица с лицом, изображенным на фотографии
     в)удостоверение времени (даты) предъявления документа
20
10
15
9Primirea documentelor la păstrare
Принятие документов на хранение
20 (pentru fiecare lună/за один месяц)
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv
Выдача дубликата нотариальных актов, составленных соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением
10
11Întocmirea protestelor de mare
Совершение морских протестов
30
12Asigurarea probelor
Обеспечение доказательств
50
13Alte acte notariale
Прочие нотариальные действия
50
VI. Legalizarea consulară
VI. Консульская легализация
 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova 
      a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
30
60
 Консульская легализация документа, выданного властями иностранного государства или при его участии и предназначенного для использования в Республике Молдова: 
      a) для физических лиц
     б) для юридических лиц
30
60
VII. Alte acţiuni consulare
VII. Прочие консульские действия
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova
Запрос документа (акт гражданского состояния, нотариальные документы, справка о судимости и т.д.) или информации из Республики Молдова
30
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte
Оформление и выдача документа или свидетельства, осуществление консульских действий, не указанных в предшествующих разделах, но запрашиваемых в соответствии с законодательством иностранного государства и не противоречащих законодательству Республики Молдова или соглашениям, стороной которых являются оба государства
30

Taxele pentru acoperirea cheltuielilor aferente

Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare, pe lîngă plata taxelor consulare, acoperă cheltuielile aferente, suportate de Ambasadă pentru deplasarea la locul efectuării acţiunii consulare, pentru corespondenţă, telefon, fax, păstrarea averii, comercializarea ei etc.

Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea.

Cuantumul plăţilor pentru acoperirea cheltuielilor aferente suportate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Ceha în urma prestării serviciilor consulare

Nr.
crt.
ServiciulTariful,
în euro
I. Perfectarea vizelor
1Tip A - viză de tranzit aeroportuar5
2Tip B - viză de tranzit5
3Tip C - viză de scurtă şedere5
4Tip D - viză de lungă şedere5
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova10
2Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv10
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
3Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective5
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova5
5Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova5
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie5
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie5
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă5
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani5
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei5
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv5
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv5
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice
5
5
2Autentificarea testamentului5
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj5
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale5 (pentru fiecare lună)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente5
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele5
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului
5
5
5
9Primirea documentelor la păstrare5 (pentru fiecare lună)
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv5
11Întocmirea protestelor de mare5
12Asigurarea probelor5
13Alte acte notariale5
VI. Legalizarea consulară
 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
5
5
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova5
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte5

Serviciile scutite de taxe consulare

Anumite categorii de persoane sînt scutite de plata taxelor consulare precum şi de plata taxelor pentru acoperirea cheltuielilor aferente.

Astfel, potrivit articolului 6 al Ordonanţei Guvernului Republicii Moldova nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare, taxa consulară nu se percepe în cazurile enumerate mai jos:

  • pentru prestarea serviciilor consulare în cazurile cînd se acţionează în numele Republicii Moldova pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale de stat;
  • pentru acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale la care a aderat Republica Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
  • pentru acordarea în condiţii de reciprocitate a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
  • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
  • la perfectarea vizelor şi înregistrarea acţiunilor de evidenţă consulară a persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 16 ani;
  • la eliberarea şi prelungirea vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice;
  • la perfectarea notei verbale privind solicitarea vizei unui stat străin pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru membrii delegaţiilor oficiale prezidenţiale, parlamentare şi guvernamentale;
  • de la cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi temporar în statul de reşedinţă pentru înregistrarea actelor de naştere sau deces;
  • în cazurile legate de expedierea ajutorului umanitar în Republica Moldova;
  • în alte cazuri prevăzute de legislaţia sau tratatele în vigoare.

La perfectarea vizelor persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare, inclusiv persoanelor specificate în alin.2) al art.12 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000, taxa consulară se percepe cu o reducere de 50 % din cuantumul stabilit.

La perfectarea vizelor grupurilor turistice, de creaţie sau sportive organizate, în număr de zece şi mai multe persoane, taxa consulară se percepe cu o reducere de 50 % din cuantumul stabilit.

Şeful misiunii are dreptul de a scuti integral sau parţial de plata taxelor consulare cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi în imposibilitatea de plată a acestora din motive obiective, în baza documentelor respective confirmătoare.

Atenționăm că plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează DOAR prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar la contul de decontare al Ambasadei: LV84HABA0551011808643, Swedbank, Moldovas Republikas Vestnieciba, Reg. No. 59.