Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Emigrare autorizată

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Riga recepţionează actele pentru aprobarea emigrării autorizate în Letonia de la cetăţeni ai Republicii Moldova, care au plecat în străinătate cu intenţia de a se stabili cu domiciliul permanent în Letonia.

Dosarul urmează a fi depus personal la Ambasadă, în ziua şi la ora stabilită de către funcţionarul consular şi va cuprinde următoarele documente, după caz (original şi copie):

 • actul de identitate de uz intern / buletinul de identitate (se retrage);
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova. Copii minori care nu sunt documentaţi cu paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se documentează, obligatoriu, în modul stabilit de legislaţie cu paşaport (vezi informaţia privind perfectarea paşaportului).
 • documentele de stare civilă, după caz, (certificatul de naştere, certificatul de căsătorie şi/sau divorţ, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatele de naştere ale copiilor minori, certificatul de deces al soţului sau soţiei, avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, extrasul de pe actul de căsătorie). Dacă actele de stare civilă au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se vor prezenta acte de stare civilă eliberate de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”).

  Extrasul de pe actul de căsătorie se prezintă de persoanele care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ;
 • documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă (Livretul militar se retrage);
 • carnetul de pensionar;
 • declaraţia părinţilor solicitantului care rămîn cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, depusă în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau autentificată notarial, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestora pentru emigrarea solicitantului.

  În cazul în care părinţii solicitantului sînt domiciliaţi în străinătate se prezintă documente confirmative. Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre absenţa domiciliului părinţilor pe teritoriul Republicii Moldova depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. În declaraţie solicitantul indică datele cu caracter personal complete ale părinţilor (numele, prenumele, prenumele tatălui, ziua, luna, anul şi locul naşterii). În situaţia în care potrivit datelor din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual se confirmă informaţia declarată de către solicitant, prezentarea declaraţiei părinţilor acestuia nu este obligatorie.

  În cazul în care părinţii solicitantului sînt decedaţi, se prezintă certificatul de deces;
 • declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămîne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 • declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 • declaraţia autentificată notarial a minorului cu vîrsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;
 • permisul de şedere eliberat de către organele competente ale Letoniei care confirmă permisiunea de aflare permanentă a solicitantului pe teritoriul ţării;
 • certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu în Letonia;
 • 2 fotografii color, mat (35mm x 45 mm), pe fon alb;
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor stabilite pentru serviciul prestat.

În cazul în care solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile menționate mai sus, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora.

Solicitantul care nu deţine paşaport, poate depune cererea pentru eliberarea acestuia, concomitent cu cererea privind autorizarea emigrării.

Cererea privind autorizarea emigrării se examinează în termen de pînă la 3 luni de către Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (CRIS “Registru”). Termenul de examinare a cererii începe să decurgă de la data înregistrării acesteia pe suport de hîrtie sau a documentului electronic la CRIS “Registru”. Despre rezultatele examinării cererii solicitantul se informează în scris, iar în cazul respingerii cererii se indică motivul. Examinarea cererii repetate se efectuează după lichidarea cauzelor care au generat respingerea cererii anterioare.

Tarife și taxe consulare:

Termen30 zile5 zile
Tarif8 €38 €
Taxa Consulară150 €150 €
Taxă aferentă20 €20 €
Total 178 €208 €

Atenționăm că termenul de prestare a serviciului indicat în tabelul de mai sus se referă exclusiv la termenul stabilit de ASP. La perioada indicată urmează a fi adăugată perioada de remitere și recepționare a dosarului (aproximativ 2 luni).

 

NB! Plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează DOAR prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar la contul de decontare al Ambasadei: LV84HABA0551011808643, Swedbank, Moldovas Republikas Vestnieciba, Reg. No. 59.