Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

În conformitate cu Legea Cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000, temeiurile pentru dobîndirea cetățeniei sunt:

 • nașterea;
 • recunoașterea;
 • înfierea;
 • redobîndirea;
 • naturalizarea.

 

Atenţie! Legislaţia unor state interzice dubla cetăţenie. Ambasada Republicii Moldova recomandă cetăţenilor care doresc să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova să se adreseze autorităţilor competente din ţara de reşedinţă pentru consultaţii în aceasta privinţă.

Mențiune: În cazul în care persoana a dobîndit / redobîndit cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, primeşte adeverinţa de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova la Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Riga, în baza căreia i se perfectează paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova.

Important! Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Riga recepţionează DOAR dosare de dobîndire a cetățeniei RM prin recunoaștere și dosare de redobîndire a cetățeniei RM.

 

1. Dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere

 

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Riga recepţionează în conformitate cu pct.11 din Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova (adoptat prin HG. Nr. 197 din 12.03.2001) cereri pentru dobîndirea cetățeniei RM prin recunoaștere.

Persoana cu domiciliu legal şi obişnuit în Republica Letonia, care dorește să obțină cetățenia RM prin recunoaștere, va depune personal la Ambasadă în ziua şi la ora stabilită de către funcţionarul consular, următoarele acte:

 • cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare (se completează la Ambasadă);
 • paşaportul naţional sau documentul de călătorie;
 • autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
 • adeverința ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă din Republica Letonia;
 • certificatele de stare civilă ( căsătorie, divorț, deces, hotărîri ale instanțelor de judecată, certificatele de naștere ale copiilor minori);
 • cazierul judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este;
 • certificatul de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, în cazul în care solicitantul nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul celor care s-au născut pe teritoriul ei;
 • certificatul de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului, părinţilor ori a buneilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa şi în R.A.S.S.M. pînă la 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
 • adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
 • trei fotografii color mat de mărimea 45mm x35mm;
 • bonul de plată a taxei consulare – 10 euro + taxa aferentă de 5 €. (total: 15 €). (contul Ambasadei: LV84HABA0551011808643, Swedbank, Moldovas Republikas Vestnieciba, Reg. No. 59).

 

Suplimentar pentru prestarea serviciului:

 • În cazul în care numai unul din părinţi dobîndește cetăţenia RM împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul autentificat de notar al celuilalt părinte;
 • În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, se prezintă consimţământul acestora, autentificat de notar și cazier judiciar.

 

Atenție! Toate actele se prezintă în original. Autentificarea copiilor se face de către ofițerul consular la prezentarea originalelor respective.

Mențiune: Actele eliberate de către autoritățile letone urmează a fi traduse în limba română si autentificate notarial, precum prevede Tratatul între Republica Moldova și Republica Letonia cu privire la asistența juridică și la raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiat la Riga la 14.04.1993 (ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1487-XIII din 10.06.1993).

Important! Dosarul pentru dobîndirea cetățeniei RM prin recunoaștere se expediază de către Ambasadă către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor spre examinare şi luarea deciziei. Cererea-chestionar se consideră primită spre examinare din momentul prezentării tuturor documentelor necesare şi se examinează în termen de pînă la 3 luni.

 

2. Redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Riga recepţionează în conformitate cu pct.13 din Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova (adoptat prin HG. Nr. 197 din 12.03.2001) cereri pentru redobîndirea cetățeniei RM.

Articolul 16 din Legea Cetăţeniei Republicii Moldova stabilește:

(1) Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobîndi la cerere, păstrîndu-şi, la dorinţă, cetăţenia străină, dacă nu cade sub incidenţa art. 20 lit. a)-d).

(2) Persoana căreia i s-a retras cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu art.23 lit. c) nu o mai poate redobîndi, iar în restul cazurilor stipulate la acelaşi articol o poate redobîndi numai în condiţiile naturalizării şi numai după 5 ani de domiciliu legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova din momentul retragerii cetăţeniei.

Persoana cu domiciliu legal şi obişnuit în Republica Letonia, care dorește să redobîndească cetățenia RM, va depune personal la Ambasadă în ziua şi la ora stabilită de către funcţionarul consular, următoarele acte:

 • cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare (se completează la Ambasadă);
 • paşaportul naţional sau documentul de călătorie;
 • autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
 • certificatele de stare civilă ( căsătorie, divorț, deces, hotărîri ale instanțelor de judecată, certificatele de naștere ale copiilor minori);
 • adeverința ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă din Republica Letonia;
 • adeverința despre componența familiei;
 • adeverința privind renunțarea la cetățenie sau copia hotărîrii privind retragerea cetățeniei RM;
 • cazierul judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este;
 • patru fotografii color mat de mărimea 45mm x35mm;
 • bonul de plată a taxei consulare – 10 euro + taxa aferentă de 5 €. (total: 15 €). (contul Ambasadei: LV84HABA0551011808643, Swedbank, Moldovas Republikas Vestnieciba, Reg. No. 59).

 

Suplimentar pentru prestarea serviciului:

 • În cazul în care numai unul din părinţi dobîndește cetăţenia RM împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul autentificat de notar al celuilalt părinte;
 • În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, se prezintă consimţământul acestora, autentificat de notar și cazier judiciar.

 

Atenție! Toate actele se prezintă în original. Autentificarea copiilor se face de către ofițerul consular la prezentarea originalelor respective.

Mențiune: Actele eliberate de către autoritățile letone urmează a fi traduse în limba română si autentificate notarial, precum prevede Tratatul între Republica Moldova și Republica Letonia cu privire la asistența juridică și la raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiat la Riga la 14.04.1993 (ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1487-XIII din 10.06.1993).

Important! Dosarul pentru redobîndirea cetățeniei RM se expediază de către Ambasadă către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor spre examinare şi luarea deciziei. Cererea-chestionar se consideră primită spre examinare din momentul prezentării tuturor documentelor necesare şi se examinează în termen de pînă la 3 luni.

 

3. Dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin naștere

Este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul:

 • născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova;
 • născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi apatrizi;
 • născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi care au cetăţenia unui alt stat sau unul dintre care este apatrid, iar celălalt cetăţean străin.

Copilul găsit pe teritoriul Republicii Moldova este considerat cetăţean al ei, atît timp cît nu este dovedit contrariul, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.

 

4. Dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin înfiere

Copilul apatrid dobîndeşte automat cetăţenia Republicii Moldova prin înfiere dacă înfietorii (înfietorul) sînt cetăţeni ai Republicii Moldova.

 

5. Dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare

Cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului cu domiciliul legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei, a susţinut testul pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii de stat și are surse legale de venit, cu respectarea uneia dintre următoarele condiții:

 • a) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiarii de protecție umanitară și azil politic, termenul respectiv este de 8 ani;
 • b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani;
 • c) este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani şi a avut domiciliul în mod continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani;
 • d) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani la părinţi sau la copii (inclusiv înfietori sau înfiaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova.