Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare


Serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova și cuantumul taxelor consulare

  Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Textul Legii poate fi accesat aici. Mărimea plății pentru cheltuieli aferente (taxa aferentă) suportate de instituțiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

 

Taxele pentru acoperirea cheltuielilor aferente

Persoanele fizice și juridice care beneficiază de servicii consulare, pe lângă plata taxelor consulare, acoperă cheltuielile aferente, suportate de către Ambasadă pentru deplasarea la locul efectuării acțiunii consulare, pentru corespondență, telefon, fax, păstrarea averii, comercializarea ei etc. Plățile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se atribuie la taxele consulare și nu se includ în acestea.

 

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Taxa consulară

Taxa aferentă

TOTAL

I. Perfectarea vizelor

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20 euro

0

20 euro

2

Tip B - viză de tranzit

40 euro

0

40 euro

3

Tip C - viză de scurtă ședere

40 euro

0

40 euro

4

Tip D - viză de lungă ședere

40 euro

0

40 euro

 

II. Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean
al Republicii Moldova și altor documente

 

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Termenul de prestare a serviciului

Taxa Agenția Servicii Publice

Taxa consulară

Taxa aferentă

TOTAL

1

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

20 de zile lucrătoare

31 euro


20 euro

11 euro

62 euro

5 zile lucrătoare

68 euro

11 euro

99 euro

2

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru persoanele cuprinse între vârsta de 12 - 18 ani

20 de zile lucrătoare

31 euro

 

0 euro

 

0 euro

31 euro

5 zile lucrătoare

68 euro

0 euro

68 euro

3

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 ani

20 de zile lucrătoare

31 euro


0 euro

0 euro

31 euro

5 zile lucrătoare

54 euro

0 euro

54 euro

4

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar sau permanent

20 de zile lucrătoare

31 euro


20 euro

10 euro

61 euro

5 zile lucrătoare

54 euro

12 euro

86 euro

5

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

20 de zile lucrătoare

6 euro


15 euro

9 euro

30 euro

5 zile lucrătoare

19 euro

11 euro

45 euro

6

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova

                  3 euro

15 euro

8 euro

26 euro

7

Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv (autorizarea emigrării)

termen 20 zile

7 euro


75 euro


20 euro

102 euro

termen 5 zile

21 euro

116 euro

8

Eliberarea titlului de călătorie

10 euro

5 euro

15 euro

III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Termenul de prestare a serviciului

Taxa Agenția Servicii Publice

Taxa consulară

Taxa aferentă

TOTAL

1

Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

5 euro

5 euro

10 euro

2

Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

5 euro

5 euro

10 euro

3

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere:

 

a

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

În ziua adresării

6 euro

5 euro

5 euro

16 euro

b

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

6 luni

24 euro

5 euro

5 euro

34 euro

4

Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

150 euro

20 euro

170 euro

5

Eliberarea adeverinței privind dobândirea/redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

5 euro

0 euro

5 euro

6

Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

25 euro

0 euro

25 euro

7

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

25 euro

0 euro

25 euro

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie

25 euro

20 euro

45 euro

2

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

125 euro

20 euro

145 euro

3

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

25 euro

20 euro

45 euro

4

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

75 euro

20 euro

95 euro

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

10 euro

5 euro

15 euro

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

10 euro

10 euro

20 euro

V. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice


15 euro
30 euro


0
0


15
30

2

Autentificarea testamentului

15 euro

0

15

3

Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

50 euro

5 euro

55 euro

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

25 euro
(pentru fiecare lună)

5 euro
(pentru fiecare lună)

30 euro
(pentru fiecare lună)

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

5 euro

0 euro

5 euro

6

Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele

1 euro
(pentru
o pagină)

0 euro

1 euro
(pentru
o pagină)

7

Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele

5 euro
(pentru
o pagină)

5 euro
(pentru
document)

10 euro
(pentru
document)

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului


10 euro

5 euro
7.5 euro0 euro


10 euro

5euro
7.5 euro

9

Primirea documentelor la păstrare

10 euro
(pentru
fiecare lună)

0 euro

10 euro
(pentru
fiecare lună)

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

5 euro

0

5 euro

11

Întocmirea protestelor de mare

15 euro

0

15 euro

12

Asigurarea probelor

25 euro

0

25 euro

13

Alte acte notariale

25 euro

0

25 euro

VI. Supralegalizarea consulară

 

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice15 euro
30 euro

 

 

5 euro
5 euro20 euro
35 euro

VII. Alte acțiuni consulare

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova

15 euro

5 euro

20 euro

a

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

20 de zile lucrătoare

6 euro

15 euro

5 euro

26 euro

5 zile lucrătoare

17 euro

15 euro

5 euro

37 euro

b

Eliberarea certificatului privind starea civilă

20 de zile lucrătoare

4 euro

15 euro

5 euro

24 euro

5 zile lucrătoare

11 euro

15 euro

5 euro

31 euro

c

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială

20 de zile lucrătoare

6 euro

15 euro

5 euro

26 euro

5 zile lucrătoare

17 euro

15 euro

5 euro

37 euro

d

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

20 de zile lucrătoare

5 euro

15 euro

5 euro

25 euro

5 zile lucrătoare

14 euro

15 euro

5 euro

34 euro

e

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

20 de zile lucrătoare

4 euro

15 euro

5 euro

24 euro

5 zile lucrătoare

13 euro

15 euro

5 euro

33 euro

f

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

20 de zile lucrătoare

6 euro

15 euro

5 euro

26 euro

5 zile lucrătoare

17 euro

15 euro

5 euro

37 euro

2

Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte

15 euro

5 euro

20 euro

Atenționăm că termenul de prestare a serviciului indicat în tabelul de mai sus se referă exclusiv la termenul stabilit de către I.P. „Agenția Servicii Publice” a Republicii Moldova. La perioada indicată urmează a fi adăugată perioada de remitere și recepționare a dosarului (aproximativ 2 luni) prin poșta diplomatică. 
Solicitanții își ridică personal actele perfectate de la Ambasadă sau, după caz, prin intermediul serviciilor poștale, cu achitarea integrală a acestora la direct

Servicii scutite de taxe consulare
Nu se percep taxe pentru:
 • perfectarea titlurilor de călătorie pentru persoanele sub vârsta de 18 ani;
 • transcrierea actelor de naștere pentru cetățenii Republicii Moldova născuți pe teritoriile statelor de acreditare;
 • înregistrarea și transcrierea actelor de deces, precum și eliberarea pașapoartelor mortuare pentru cetățenii Republicii Moldova decedați pe teritoriile statelor de acreditare;
 • evidența consulară a cetățenilor Republicii Moldova;
 • serviciile consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de ființe umane;
 • perfectarea vizelor pentru persoanele originare din Republica Moldova;
 • actele pentru minori, elevi, studenți, cetățeni ai Republicii Moldova, destinate prezentării în instituțiile de învățământ.

În cazuri excepționale, la solicitarea scrisă a cetățenilor Republicii Moldova aflați în imposibilitate de plată, Ambasada poate scuti de achitarea taxei pentru eliberarea titlului de călătorie.

Modalități de plată a taxelor
Taxele se achită exclusiv la oficiul poștal sau prin transfer la contul Ambasadei cu indicarea destinației plății și a numelui solicitantului serviciului consular:
 • Beneficiar: Moldovas Republikas Vestnieciba
 • Adresa: Strelnieku Street 1-1 Riga, LV-1010
 • Banca: SWEDBANK AS
 • Cod bancar: HABALV22
 • Număr cont: LV84 HABA 0551011808643

 

Ambasada nu percepe achitări în numerar.

Restituirea taxelor
La solicitarea scrisă, taxa se restituie parțial solicitantului dacă:
 • serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greșită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie diferența dintre suma încasată și taxa ce urma a fi achitată.

Taxele pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă în termen ce nu depășește un an din data achitării taxei. În cerere se indică modalitatea de restituire și se anexează copia chitanței sau a ordinului de plată, precum și copia actului de identitate. Comisionul bancar pentru transfer se achită de solicitant, cu excepția cazurilor când plata s-a efectuat fără temei just sau dintr-o interpretare greșită a legii. Decizia privind restituirea taxei sau respingerea cererii va fi comunicată solicitantului în termen de 30 zile din data înregistrării cererii.