Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Înregistrarea căsătoriei la Ambasadă

Înregistrarea căsătoriei se efectuează în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi. Declarația se depune personal de către viitorii soți. Prezența ambilor soți este obligatorie. Urmare înregistrării căsătoriei, Ambasada RM la Riga va elibera certificatul de căsătorie soților.

Pentru încheierea căsătoriei la Ambasadă, cetăţenii R. Moldova urmează să depună, cu cel puţin 30 zile înainte de data înregistrării căsătoriei, următoarele documente:

 • Declaratia de căsătorie;
 • Buletinul de identitate, eliberat de autorităţile moldoveneşti;
 • Certificatul de naştere, eliberat de autorităţile moldoveneşti;
 • În cazul în care nu este prima căsătorie, trebuie prezentat certificatul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, certificat de deces);
 • Bonul de plată a taxei consulare – 50 euro + taxa aferentă de 20 € (total: 70 €). Atenționăm că plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează DOAR prin virement bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar la contul de decontare al Ambasadei: LV84HABA0551011808643, Swedbank, Moldovas Republikas Vestnieciba, Reg. No. 59. Menționăm că taxa consulară nu se încasează la transcrierea certificatului de naștere al copilului.

În vederea înregistrării căsătoriei pe teritoriul R. Moldova, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente:

 • Paşaportul naţional;
 • Certificatul de naştere;
 • Certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar/celibatară, văduv/văduvă, divorţat/divorţată);
 • Documentul ce dovedeşte încetarea căsătoriei precedente (certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului) sau hotarîrea judecătorească privind declararea căsătoriei nule, fie hotarîrea judecătorească privind desfacerea căsătoriei, în cazul în care în statul respectiv dovada divorţului se face doar prin hotarîre judiciară;
 • Documentul ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţean este (indiferent de locul înregistrarii căsătoriei respective) – eliberat de organul competent al statului străin. Eventual, imposibilitatea eliberării documentului în cauză va fi confirmată de autoritatea centrală a statului respectiv, competentă de înregistrarea actelor de stare civilă.
 • Prezentarea certificatului de cazier judiciar nu este necesară.

Documentele eliberate de organele competente ale Letoniei urmează a fi traduse în limba română și autentificate notarial.

După depunerea tuturor actelor necesare va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stare civilă, termenul de o lună poate fi redus.

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele işi ispaşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.